+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Fotovoltaice unitati de cult/camine batrani

Fotovoltaice unitati de cult/camine batrani

In perioada 17 iunie – 19 iunie 2024 se va deschide o linie de finantare destinată Instalarii de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.

 

Având în vedere importanța din punct de vedere al politicilor de protecție a mediului,
anul acesta am hotărât să deschidem o nouă axă de finanțare care urmărește creşterea
eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 30 kW și maximă de 200 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional pentru solicitanții unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și a entităților juridice non-profit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale. Ne dorim ca programul să își atingă cât mai repede scopul, acela de a sprijini beneficiarii în efortul lor de a-și reduce costurile cu factura la energie.”, a declarat președintele AFM, Laurențiu-Adrian NECULAESCU. (sursa: afm.ro)

Beneficiari

  • Instituții publice
  • Furnizori de servicii sociale
  • Unități de cult

Finantarea

Cuantumul finanțării este de maxim 1.000.000 lei și se acordă în procent de 100% din contravaloarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă acordată cu titlu de finanțare, de 1.000.000 lei, este cea corespunzătoare unei puteri maxime instalate de 200 kW.

Valoarea maximă acordată cu titlu de finanțare, de 1.000.000 lei, este cea corespunzătoare unei puteri maxime instalate de 200 kW.

Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil. În cadrul unei sesiuni de înscriere poate fi aprobată o singură cerere de finanţare depusă de către un solicitant.

Institutia finantatoare

Solicitanti eligibili

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1), sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului:

a) unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România;
b) instituțiile publice/autoritățile administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială;
c) entitățile juridice nonprofit, acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, potrivit legii.

Criterii de eligibilitate a solicitantului si a proiectului

a) este proprietar/deține un drept de folosință al imobilului-construcție și/sau al imobilului-teren pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului-construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
b) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
c) și-a îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin program;
e) nu se află în procedură de criză financiară, insolvență, executare silită sau oricare altă procedură similară;
f) este unitate de cult care aparține cultelor religioase recunoscute din România/instituție publică sau autoritate a administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială/entitate juridică nonprofit furnizoare acreditată de servicii sociale.

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a) puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice este cuprinsă între 30 kW și 200 kW;
b) valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru imobilul deservit de panouri fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, depășește 5.000 lei.

Cheltuieli eligibile

a) cheltuielile cu achiziția, montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de minimum 30 kW și o putere maximă instalată de 200 kW;
b) cheltuielile cu consultanța, respectiv poziția 3.7 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în limita a 4% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
c) cheltuielile pentru proiectare, respectiv poziția 3.5 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în limita a 6% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
d) cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț în cuantum de 50% din valoarea prevăzută la poziția 7 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;
e) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Notă, in cazul proiectelor declarate castigatoare, AFM poate finanța cheltuielile aferente realizării serviciilor de consultanță și proiectare realizate anterior încheierii contractului de finanțare.

Informatii actualizate despre program pot fi consultate accesând adresa: https://www.afm.ro/

Designed & Developed by ThemeXpert