+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

250.000 lei finantare pentru firme noi

250.000 lei finantare pentru firme noi

UPDATE IUNIE cu privire la programul Start-up NATION 2024

Ministerul Economiei este invitat în perioada următoare (cel mai devreme in iulie 2024) să depună cererea de finanţare pentru a obţine fondurile necesare implementării programului Startup Nation.

Prin urmare, prima veste este că Programul STARTUP NATION 2024 va putea începe cel mai devreme in luna august 2024 (ca o estimare optimistă)

Prin urmare, nu se va respecta sub nici o formă ceea ce declara Ministrul la ultimele sale interviuri din luna aprilie, fapt pe care noi l-am anunţat încă de la început (Vezi aici un articol)

Din estimările noastre, din lecturarea ghidului solicitantului,

Activitatile programului STARTUP NATION 2024 se vor derula

 • Luna august 2024 (spre final): înscrierea doritorilor la cursurile ce vor fi organizate gratuit pentru potenţialii beneficiari (cursuri de antreprenoriat, de min 40 ore)
 • Începând cu luna decembrie 2024: depunerea proiectelor pentru obţinerea finanţării de 250.000 lei-firmă
 • Începând cu februarie 2025: semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii

Cum se desfasoara programul Startup Nation:

Etapa 1: Înscrierea persoanei în grupul ţintă al proiectului

Etapa 2: participarea la cursuri de antreprenoriat de min 40 ore (cursurile vor fi gratuite)

Etapa 3: scrierea şi depunerea unui plan de afaceri la o competiţie de planuri de afaceri

Etapa 4: Câştigătorii competiţiei vor primi finanţarea de 250.000 lei pentru înfiinţarea unei firme şi implementarea planului de afaceri propus

 

Cine va putea sa obtina finantare:

Grupul țintă al proiectului va fi format din 2 categorii de persoane:

Prima categorie (vor fi finanţate 1.756 întreprinderi create de aceste persoane, care câştigă competiţia de planuri de afaceri)

 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta 30 ani-35 ani , șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive
 • Antreprenori, manageri, personal angajat

Notă: o persoană aflată în căutarea unui loc de muncă nu trebuie sa se afle in situația de a ocupa un loc de munca / nu este angajată / nu are raporturi de serviciu, la data includerii in grupul tinta al proiectului

A doua categorie de potenţiali beneficiari (minimum 5.250 de planuri de afaceri selectate)

 • Tineri sub 30 ani

 

Sprijinul financiar acordat: maxim 250.000 lei/întreprindere

Persoana din grupul țintă care înființează întreprinderea trebuie să asigure o cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea sprijinului financiar primit

Se va acorda punctaj suplimentar planurilor de afaceri care prevăd o cofinanțare proprie mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit.

 

Pentru câștigarea finanțării se vor puncta domeniul de activitate al firmei (va exista o listă de Coduri CAEN care vor primi punctaj suplimentar dar şi alte coduri CAEN care nu vor putea obţine finanţare)

Despre planurile de afaceri care se vor depune la competiţie:

Pentru înființarea întreprinderilor, planul de afaceri depus de către persoana/persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi va conține cel puțin următoarele elemente:

 • Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică a acesteia;
 • Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor;
 • Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;
 • Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea prin intermediul finanțării nerambursabile sau/si prin alte surse de finanțare;
 • Rezultate economice specific preconizate: solicitantul subvenției de minimis va defini în planul de afaceri un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;
 • Numărul de persoane angajate în întreprinderile nou înființate precum si norma de lucru.

 

Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii dezvoltate de către administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii și criterii transparente și nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minim elementele menționate mai sus, ca parte a planurilor de afaceri.

Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului pentru înființarea întreprinderilor.

 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze  minim 2  persoane in cadrul întreprinderilor nou infiintate, conform planului de afaceri.

Locurile de munca nou create (minim 2) trebuie sa fie cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiași persoane la mai mult de o întreprindere înființată în cadrul aceluiași proiect.

În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate se vacantează, beneficiarul de ajutor de minimis va avea un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora, pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri.

Persoanele juridice nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, conform Planului de afaceri, la cel târziu 4 luni de la înfiinţarea firmei.

 

Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea sprijinita.

 

Persoanele fizice care vor înființa afaceri prin programul Starup Nation nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi (inclusiv Persoane Fizice Autorizate, Persoane Fizice Independente, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale etc.) la data semnării contractului de subvenție.

După semnarea contractului de subvenție, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pe durata a min 36 luni. Deci, si locurile de muncă trebuie să fie menţinute pe această durată.

 

Pentru ce se va putea utiliza finanţarea:

 • Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat
 • Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: Cheltuieli pentru cazare şi Cheltuieli cu diurna personalului propriu
 •  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)
 • Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 •  Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 •  Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 • Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 • Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 • Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 • Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 • Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 • Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
 • Prelucrare de date
 • Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
 • Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
 • Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

 

Urmăriţi-ne si pe facebook pentru a afla noutăţi cu privire la acest program

Puteţi să ne contactaţi la tel 0742.504.708, email inovexpertbacau@gmail.com 

Vezi aici Ghidurile Solicitantului scoase in consultare publica!

Designed & Developed by ThemeXpert