+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

STARTUP NATION -finantare pentru tineri antreprenori

O linie de finantare din fonduri guvernamentale, care se lanseaza anual, pentru sprijinirea firmelor aflate la început de drum este Programul STARTUP Nation.

Cine poate accesa finantarea de 100.000 – 200.000 lei?

 • IMMuri (SRL, SA, cooperative, SRL-D) infiintate de la 01.01.2020
 • desfasoara activitate intr-unul din codurile CAEN eligibile in acest program. Vezi  ListaCAENpunctajMaxim

 

 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, a și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

 

Nu sunt eligibile în cadrul Programului societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN.

 

Aplicantii pentru Start-up Nation Diaspora vor face si dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

Valoarea ajutorului financiar:

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

 • Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

 • Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Cheltuieli eligibile

(finantarea obtinuta se va putea utiliza pentru urmatoarele categorii de cheltuieli)

 

 

 1. Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale

  În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

  • Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

2. Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.

Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

 

3. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.

Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor . Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

 

5. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

 

6. (1) Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spații de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

 • Pentru 1 loc de muncă creat prin program – valoarea maximă (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) este de 30.000 lei
 • Pentru 2 locuri de muncă create prin program – valoarea maximă este de 60.000 lei

 

7. Pachet digital (voucher de digitalizare)- minim 25.000 lei, cheltuială obligatorie

Poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

 

8. Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale

Desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

 

9. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

 

10. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării

Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare si poate fi decontată o valoare de maxim 10.000 lei din finanțarea primită.

 

11. Două plăcuțe informative obligatorii,  în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate în interiorul spațiului si în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor).

 

12. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

Criterii privind evaluarea  cererii de finanțare (grila de punctaj)

Start-up Nation România ediția 2022

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate – Descarcă lista Codurilor CAEN
A

 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRCVezi aici lista Codurilor CAEN care obțin punctaj maxim:  20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC –  15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț5 10
Valoarea aportului propriu
B

 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiției
C

 

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0

 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3
F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 0
Criterii aferente debutului în afaceri
G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, pînă la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 10
2 Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 0
H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4
1 Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 10
2 Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 0

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A );

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C );

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D );

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E );

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F );

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G );

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H );

– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

 

EXEMPLU DE CALCUL a valorii aportului propriu

Pentru un proiect care creează 1 loc de muncă, pentru obținerea unui punctaj maxim la criteriul Valoarea aportului propriu, valoarea contribuției proprii este de min 17.647 lei

Pentru un proiect care creează 2 locuri de muncă, pentru obținerea unui punctaj maxim la criteriul Valoarea aportului propriu, valoarea contribuției proprii este de 35.294 lei

Important de retinut

Aplicantii efectuaza cheltuielile din resurse proprii (sau credite obtinute în scopul implementarii proiectului) și solicita decontarea cheltuielilor efectuate la finalizarea prooiectului (la finalul unui an de implementare)

 

 

REZERVĂ ACUM !

 

 

 

Consultanții InovExpert vă stau la dispoziție pentru:

1. Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ

 • Evaluarea șanselor de finanțare
 • Evaluarea eligibilității solicitantului
 • Evaluarea eligibilitatii cheltuielilor
 • Evaluarea riscurilor și estimarea soluțiilor pentru resursele financiare necesare

2. Elaborare Cerere de Finanțare

 • Scriere și depunere cerere de finanțare.

 3. Asistență pentru implementare

  De ce să alegi să colaborezi cu un consultant InovExpert:

 • Tarife accesibile (avans și comision de succes)
 • Efort minim din partea antreprenorului

Stabilește acum o întâlnire! Asigurăm servicii de consultanță pentru firme din Regiunea NE!

Contact:

Sediu: Mun. Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, et.3, b.10

Tel: 0742.504.708

Tel/fax: 0334.101.191

Email: secretariat@inov-expert.com

Designed & Developed by ThemeXpert