+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Lansare POR 2.2

Scriere proiecte pentru firme din Regiunea Nord Est

Finanțare nerambursabilă între 200.000 – 1.000.000 de euro pentru mai multe activități/construcții/achiziții.

Regiuni eligibile:

 • NORD-EST: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceva, Vaslui
 • Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Data depunere proiecte: 24.12.2019- 24.03.2020

Valoare finanțare nerambursabilă: 200.000 euro- 1 milion euro

Durata maximă a proiectului: 36 luni

 

Intensitatea Ajutoarelor financiare variază de la o zona la alta, după cum urmează:

Astfel,  Microintreprinderile și întreprinderile mici din Regiunea Nord EST care au intre 0 -49 angajați trebuie să aibă o cofinanțare de 30%, iar Intreprinderile mijlocii care au între 49 – 249 angajati, o cofinanțare de 40%.

Microintreprinderile si Intreprinderile mici din Regiunea Vest care au între 0 – 49 angajati trebuie să aibă o cofinanțare de 45 % , pe când Intreprinderile mijlocii care au între 49 – 249 angajati , o cofinanțare de 55% .

 

Ce firme pot accesa finanțarea?

 • IMM-urile din mediu urban, între 3-249 angajați
 • IMM-urile din mediul rural, între 50-249 angajați
 • Societățile care au fost înființate înainte de 03.01.2018
 • Societățile care au profit din exploatare în anul 2018
 • Societățile care au înregistrat un nr. mediu de cel puțin 3 salariați în bilanțul de la 31.12.2018
 • Societățile nu sunt în dificultate și nu are datorii la bugetul de stat
  Vezi aici Codurile Caen eligibile 

 

Activități eligibile:

 • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate vizat de investiție.
 • Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiți.
 • Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat. Diversificarea producției presupune ca noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

 

  Categorii de cheltuieli eligibile

1.Cheltuieli pentru amenajarea terenului: cheltuieli efectuate pentru demolări, demontări, defrisări,  amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, cheltuieli efectuate pentru reamenajarea spațiilor verzi.

2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: sunt incluse cheltuielile pentru canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, chletuieli aferente racordării la rețelele de utilități.

3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

-studii de teren: cuprind cheltuielile pentru studii geologice,hidrologice, topografice, etc.

-avize, acorduri, autorizații: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, autorizaților de construire/desființare, achiziționarea semnăturilor electronice, obținerea acordului de mediu, etc.

-comisioane, cote și taxe, cuprinde cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cotă pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, etc.

-proiectare și inginerie: includ cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorităților aferente obiectului de investiție

-consultanță: includ cheltuielile pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții.

-asistență tehnică: includ cheltuielile efectuate pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției, plata diriginților de șantier

4.Cheltuieli pentru investiția de bază

-Construcții și instalații: cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectivelor cuprinse în obiectivelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor

-Dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu sau fără montaj

-Active necorporale: brevete, licențe,mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.

5.Alte cheltuieli

-Organizare de șantier

-Cheltuieli diverse și neprevăzute, sunt considerate eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative.

6.Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Cheltuielile cu activitățile de marketing și promovare nu sunt eligibile!

7.Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern- sunt eligibile în limita a 5000 de lei fără TVA trimestrial.

8.Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

-certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor

-cheltuieli cu activități de internaționalizare: participare la târguri, misiuni comerciale, expoziții, in calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, etc

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • achiziționarea de terenuri și/sau construcție
 • costuri operaționale, de funcționare, de testare și întreținere
 • costurile administrative ( care nu pot fi asociate producției ori vânzării): salariile personalului general din administrație, energie, combustibil,)
 • costuri de personal
 • prime de asigurare, taxe, comisioane
 • cheltuieli cu leasing
 • cheltuieli cu achiziționarea autovehiculelor și  mijloacelor de transport
 • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.
 • cheltuieli efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor aferente capitolului ”cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică”.

 

 

 

Consultanții InovExpert va stau la dispozitie pentru:

-Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – GRATUITĂ
-Elaborare Cerere de Finanțare
-Asistență pentru implementare
Asiguram servicii de consultanta pentru firme din Regiunea NE!

Stabileste acum o intalnire!

Apelează 0742.504.708 sau transmite un email la adresa secretariat@inov-expert.com.

 

Designed & Developed by ThemeXpert