+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Finantare pentru constructie de Fabrici de reciclare

Informatii Generale

Denumire apel:

PNRR C3/I1 – Lansarea primei runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Fabrici de reciclare

Investiția:

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

Sub-măsura:

I1.D. — Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară

 

Ce tip de proiecte se lanseaza?

Pentru Subinvestiţia I.1.d. Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară PNRR/2022/C3/S/I.1.D se lansează apel de proiecte de tip competitiv, pe principiul selecţiei de proiecte pe bază de punctaj, cu respectarea cerinţelor privind încadrarea proiectului în specificaţiile impuse de prezentul Ghid.

Perioada de depunere proiecte

14 mai, ora 10:00 – 16 august 2024, ora 23:59

Activitatile sprijinite în cadrul investitiei

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi specifice pentru construirea de instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și a populației, pentru a reduce consumul de resurse în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile și pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul privind economia circulară și în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București.

 

Instalația specifică, cu titlu de exemplu, are următoarele componente, fără a se limita la: linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcții, depozitare și logistică.

Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va reduce consumurile tehnologice de energie, transport tehnologic și mentenanță.

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă (B.A.T.) din punctul de vedere al respectării mediului. Îndeplinirea acestor cerințe specifice va fi urmărită atât în etapa de pregătire a proiectelor (elaborarea documentațiilor tehnico – economice, în special analizele de opțiuni), cât și în etapa de implementare prin termenii de referință pentru procedurile de achiziție a contractelor de lucrări/contractelor de furnizare.

Nu fac obiectul acestei măsuri activitățile specifice procedeelor industriale de transformare sau de descompunere termică, precum gazeificarea, piroliza, cracarea, sau orice alt procedeu care utilizează deșeuri pentru obținerea de energie.

 

Sunt solicitanti eligibili:

Operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

O 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

O 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

O 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

O 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

O 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;

O 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

 

Alocarea financiara la nivel de proiect

Intre 500.000 Euro si 8.400.000 euro, echivalentul a 41.698.440 lei fără TVA, conform intensităţilor de finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat regional.

Notă: pentru judetul Bacău intensitatea ajutorului de stat este de 75% din valoarea cheltuielilor eligible, diferenta de 25% fiind contributia solicitantului.

Verifică aici intensitatea ajutorului de stat / judet (pag 7 din ghidul solicitantului)

Va fi finantata constructia a min 26 noi fabrici de reciclare pana in anul 2026!

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii, utilaje, instalaţii, echipamente, după cum urmează:

  1. a) Cheltuieli cu realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);
  2. b) Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
  3. c) Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale. Cheltuielile cu soluţiile de energie regenerabilă sunt eligibile în limita a 5% din totalul celorlalte cheltuieli eligibile și vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general.

 

Cheltuielile pentru lucrările pregătitoare vor putea fi finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor” aprobată prin dispoziția Președintelui AFM nr. 86/29.03.20232.

Prin lucrări pregătitoare se înțelege: plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului. Proiectul poate fi complementar cu alte proiecte implementate sau cu alte programe cu surse publice de finanţare sau componente din cadrul PNRR, care vizează sistemul de gestiune a deşeurilor.

 

Documente privind capacitatea de reciclare (la depunerea cererii de finanţare)

  • Solicitanţii vor prezenta scrisori de intenţie, precontracte, contracte, acorduri, protocoale, ca dovadă a posibilităţii de a achiziţiona o cantitate de deşeuri de minim 50% din capacitatea instalaţiei solicitate la finanţare. În situația în care solicitantul este și generator de deșeuri, se va lua în calcul inclusiv cantitatea de deşeuri declarată la Fondul pentru mediu.
  • Solicitanții vor prezenta documente care atestă că materia primă/produsul finit obținut/ă în urma procesului de reciclare va fi comercializată într-un procent de minim 50% (scrisori de intenţie, precontracte, contracte, acorduri, protocoale).
  • În cazul existenței unei unități de producție, solicitanții vor declara pe propria răspundere că vor utiliza în respectiva unitate de producție minim 50% din materia primă secundară obținută în urma procesului de reciclare propus prin proiect.

 

Citeste aici toate conditiile solicitate pentru obtinerea de finantare

 

Urmariti site-ul Agentiei Fondului de Mediu pentru noutati privind aceasta linie de finantare

 

Pentru detalii, va stam la dispozitie la tel 0742.504.708, email inovexpertbacau@gmail.com

Designed & Developed by ThemeXpert