+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Se relanseaza si in 2024 programul de Finantare FEMEIA ANTREPRENOR, destinat IMMurilor în care cel putin unul dintre asociati este femeie si detine cel puţin 50% din partile sociale/actiuni ale societatii în cazul IMM-urilor aplicante

 

Ajutorul financiar nerambursabil care se alocă este de maxim 200.000 lei– societate aplicantă.

Nr estimat de beneficiari pentru ediţia din acest an este de 1.000 societăţi comerciale care vor obţine finantare (notă: la ultima ediţie, din anul 2022 au fost 785 de beneficiari).

Cine poate obţine finantare?

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (îndeplinesc cumulativ condiţiile: au până la 249 de angajați, realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro și dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
 4. au capital social integral privat;
 5. persoanele care au calitatea de asociați / acționari în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
 6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 7. codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.
 9. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 10. (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
 11. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 12. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMM / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 13. creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locurile de muncă ocupate cel puțin 12 luni de la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM . Important: se acordă punctaj suplimentar dacă locurile de muncă nou create vor fi mentinute pe durata a min 30 luni!
 14. Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării

 

 

Finantare nerambursabila maxima acordata: 200.000 lei

Contributie proprie: minim 5%

Nota: contributia proprie este importanta la stabilirea punctajului pentru obtinerea finantarii

Se puncteaza proiectele care vor avea o contributie proprie mai mare de 15% din valoarea eligibila a proiectului

La punctaje egale, vor prevala proiectele cu o contributie proprie mai mare.

Exemplu de calcul a contributiei proprii, pentru obtinerea unui punctaj cat mai mare:

Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contributie proprie

Min 15% din val. proiect

Total valoare proiect
170.000 lei 30.000 lei 200.000 lei
200.000 lei 35.294 lei 235.294 lei

Cheltuieli eligibile

 1. a) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

 1. b) (1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

(3) În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

 1. c) (1) Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.

 1. d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 2. e) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentând sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.
 3. f) Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 4. g) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;
 5. h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 6. i) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.
 7. j) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile
 8. k) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

De retinut

(1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

(2) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

Alte aspecte importante- din propunerea de procedura de acordare a finantarii, care la acest moment se afla in consultare publica

Se propune punctarea suplimentară a firmelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul unui incubator de afaceri care deține acest titlu în baza cererii de acordare a statutului de incubator de afaceri conform art. 7 din LEGEA nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri1

Firmele care au obtinut profit net in anii 2021 si 2022 obtin punctaj suplimentar

Obtin punctaj suplimentar proiectele care isi propun ca peste 60% din valoarea proiectului sa fie alocata pentru achizitia de echipamente tehnologice noi

Firmele care demonstreaza ca au inregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și / sau la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO un drept de proprietate industrială, primesc punctaj suplimentar

Vezi aici Grila de evaluare a punctajului propusa

IMPORTANT

Nu se cunoaste data lansarii editiei din acest an

La acest moment, procedura de implementare este in consultare publica si poate fi vizualizata aici

Distribuie acest articol si de pe facebook

Contact

Pentru detalii si informatii suplimentare, va stam la dispozitie la: email inovexpertbacau@gmail.com, mobil 0742.504.708 sau direct la sediul nostru din Mun Bacau, Str Aleea Parcului nr 29, A, parter

Designed & Developed by ThemeXpert