+00 40 334 101 191 secretariat@inov-expert.com

Schema Horeca 2 – lansare in consultare publică

Schema Horeca 2 – lansare in consultare publică

In curand se va relansa schema de ajutor de stat destinata sprijinirii sectorului Horeca în contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei

 

Schema se implementează pe o perioadă de 3 ani după cum urmează:

 • 1 an de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023 pentru efectuarea tuturor plăților și fără a depăși termenul maxim de semnare a contractelor impus de Cadrul Temporar Ucraina;
 • 24 de luni din momentul efectuării plății de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor.

Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

Beneficiarii de ajutor de stat sunt:

 1. structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,
 2. structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
 3. agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României,

deținute de sau organizați ca întreprinderi mari, microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare

Alte conditii pentru accesarea ajutorului financiar instituit prin schema Horeca 2:

 1. Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul/codurile CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este / sunt eligibil/eligibile în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat/ autorizate la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021.
 2. Sunt întreprinderi mari, mici și mijlocii sau microîntreprinderi
 3. Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;
 4. Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de până la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și cel puțin 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

Coduri CAEN eligibile:

 • agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2: 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2:  5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri/unități de alimentaţie, conform codurilor CAEN Rev 2:  5610, 5621, 5629, 5630,
 • organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2 8230 și 9329, î
 • ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990,
 • activități de interpretare și creație artistică conform codurilor CAEN 9001, 9002, 9003, 9004

 

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei scheme, respectiv anii 2021 și 2022, iar în acest sens aplicația informatică va verifica  automat istoricul privind autorizarea codurilor CAEN. În situația în care informațiile nu sunt concludente, vor fi solicitate clarificări.

Pentru consultanta si informatii suplimentare, apelati cu încredere la echipa InovExpert Bacau

Finantarea care se acorda firmelor

Firmele pot beneficia de 2 categorii de finantări:

 1. Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul.
 2. Pilonul 2 – compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022

 

Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin Taxa pe Valoare Adăugată(TVA), această taxă fiind neeligibilă în cadrul schemei de ajutor.

 

Pentru a va pregati în vederea accesarii acestor linii de finantare trebuie sa stiti ca:

Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:

 1. un raport de expertiză contabilă, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022;
 2. o estimare a reprezentantului legal al societății aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;
 3. valoarea costurilor lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a costurilor cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.

 

Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:

 1. În vederea calculului prețului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, aplicantul va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.
 2. În vederea identificării prețului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferent consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și va edita valoarile lunare în câmpul existent în sistemul informatic;

Aplicația informatică va calcula, pentru fiecare tip de cheltuială energie electrică sau gaz creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată ca diferență dintre prețul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) și 200% din prețul mediu unitar (P ref);

În vederea calcului costului eligibil, în conformitate cu facturile lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a consumului cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numărul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuială în parte, iar aplicația va calcula 30% din produsul numărului de kilowati consumați în perioada eligibilă și creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată, după următoarea formulă simplificată:

CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)

P (S) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă

P (ref) –  prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință

q(t) – numărul de unități de gaze naturale și/sau energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă

S – luna Septembrie 2022 din perioada eligibilă

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

Se calculează totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VSP1+VSP2, denumit VTS (Valoare Totală Solicitată);

 

Update: la acest moment schema de finantare este in consultare publica si se estimeaza ca inscrierile sa fie deschise incepand cu luna decembrie 2022

 

Pentru consultanta si informatii suplimentare, apelati cu încredere la echipa InovExpert Bacau

Contact: Mobil 0742.504.708 / Email secretariat@inov-expert.com

Urmărește-ne și pe facebook

Vezi și articolul nostru despre Cum alegi un consultant!

 

Detalii despre Procedura schemei Horeca 2 sunt disponibile pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului

Designed & Developed by ThemeXpert